WAKACJE KREDYTOWE – CZY WARTO Z NICH SKORZYSTAĆ?

14.07.2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa zawiesza spłatę kredytu na dany miesiąc wakacji kredytowych. Oznacza to przesunięcie raty i harmonogramu spłaty o jeden miesiąc.

WAKACJE KREDYTOWE – WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW

Na wniosek kredytobiorcy kredytodawca (bank) zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Innymi słowy, z dniem doręczenia bankowi wniosku o wakacje kredytowe spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.

Zapisy ustawy wskazują, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:
1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Oznacza to, że łącznie odroczyć będzie można 8 rat:

  • maksymalnie dwie raty w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.,
  • jedną ratę miesięczną w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest konieczne złożenie wniosku na wszystkie 8 miesięcy.

JAK WYGLĄDA ZAWIESZENIE RATY?

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – ulega on przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty. Jeśli spłacamy kilka zobowiązań, to odroczenie spłat przysługuje nam wyłącznie na jeden kredyt, zaciągnięty na nieruchomość, w której mieszkamy.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobligowany do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat i prowizji powiązanych z umową. Fakt dotyczący braku wymogu spłaty odsetek, odróżnia „ustawowe” wakacje od tych standardowych, proponowanych w ramach umowy przez banki. Ponadto ważne jest, że składki z tytułu wskazanych przez bank ubezpieczeń, musimy nadal regulować.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WAKACJI KREDYTOWYCH?

Zgodnie z zapisami ustawy wakacje kredytowe mają zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W związku z powyższym z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca, który:

  • zawarł umowę kredytu hipotecznego przed 01.07.2022 r.,
  • na dzień 01.08.2022 r. ma do spłaty co najmniej 6 rat.

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WAKACJE KREDYTOWE?

We wniosku powinny zostać zawarte następujące informacje:

1) oznaczenie kredytobiorcy,

2) oznaczenie umowy kredytu, którego spłata ma zostać zawieszona,

3) wskazanie okresu zawieszenia spłaty danego kredytu.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

  • pisemnie,
  • mailowo,
  • przez bankowość elektroniczną.

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z WAKACJI KREDYTOWYCH?

Tak, ze względu na to, że:

  • domowy budżet będzie bogatszy o 8 rat w przeciągu 1,5 roku – środki zarezerwowane zwykle na spłatę raty można wydać na inne cele, np. związane z bieżącym utrzymaniem lub spłatę innych (może droższych niż kredyt hipoteczny) zobowiązań. Pieniądze te można także zostawić jako taką poduszkę bezpieczeństwa finansowego na wszelki wypadek.
  • zaoszczędzone środki można przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Po nadpłacie warto złożyć wniosek o skrócenie okresu spłaty, aby poprawić stosunek kapitału do odsetek w racie.

Fakt uzyskania wakacji kredytowych zostanie odnotowany w BIK. Jednak Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie negatywnie wpływać na scoring kredytobiorcy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z wakacjami kredytowymi to skontaktuj się z nami. Posiadamy już ponad 14-letnie doświadczenie w branży. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.