508 922 392 biuro@ewarozanska.pl

polityka prywatności

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Ewa Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM ROZWOJU BIZNESU EWA RÓŻAŃSKA w Rzeszowie; ul. Chocimska 15/2, 35-201 Rzeszów, posiadająca numer NIP 5170133501 oraz REGON  180738022 (dalej „CENTRUM ROZWOJU BIZNESU”). Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: ul. Chocimska 15/2, 35-201 Rzeszów, telefonicznie pod numerem: 508 922 392 lub za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@ewarozanska.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji usług świadczonych przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU na podstawie zawartej umowy pośrednictwa finansowego oraz zapewnienia prawidłowej realizacji takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonanie umowy,

 • realizacji przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obowiązek prawny ciążący na CENTRUM ROZWOJU BIZNESU,

 • przesyłania Pani/ Panu ofert usług świadczonych przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes CENTRUM ROZWOJU BIZNESU,

 • rozpatrywania składanych reklamacji czy skarg (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes CENTRUM ROZWOJU BIZNESU,

 • windykacji nieopłaconych należności względem CENTRUM ROZWOJU BIZNESU oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes CENTRUM ROZWOJU BIZNESU,

 • sporządzania zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne CENTRUM ROZWOJU BIZNESU (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes.

 1. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty współpracujące (instytucje finansowe) w zakresie prawidłowej realizacji umowy pośrednictwa finansowego

 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom Sądowym czy Policji,

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi serwisowe, audytowe, pomoc prawną, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, a także podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki).

 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • 5 lat – w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości,

 • 10 lat – w zakresie danych przechowywanych na skutek prowadzonego postępowania reklamacyjnego lub zgłoszonej skargi,

 • w zakresie dotyczącym realizacji przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub umożliwiające dochodzenie roszczeń (tj. do czasu przedawnienia roszczeń),

 • do czasu złożenia sprzeciwu – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu oferowania usług świadczonych przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU (marketing bezpośredni).

 1. Przysługuje Pani/ Panu, prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych (z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 5 powyżej). Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, tj. wykonania usługi przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU. Odmowa podania przez Panią/Pana wskazanych danych osobowych będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji usługi przez CENTRUM ROZWOJU BIZNESU.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 

Ewa Różańska

Centrum rozwoju Biznesu

 

NIP 517 013 35 01

Regon 180 738 022

+48 508 922 392

biuro@ewarozanska.pl

ul. Chocimska15/2

35-201 Rzeszów