środki na podjęcie działalności gospodarczej, działalnośc gospodarcza, kredyt hipoteczny, kredyt dla firm

Działalność gospodarcza. Skąd pozyskać środki?

Działalność gospodarcza. Skąd pozyskać środki?

Działalność gospodarcza jest to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku (Wikipedia). Już na początku drogi przedsiębiorczego życia możliwe jest pozyskanie dotacji ze środków publicznych – zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. (więcej tutaj)

Jak bezrobotny bądź poszukujący pracy może spożytkować środki ?

Środki przeznaczyć można na podjęcie działalności gospodarczej, środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po założeniu. A dodatkowo w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pobierając środki z Funduszu Pracy pamiętać należy, że w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bądź naruszenia
innych warunków umowy dotyczącej przyznania środków, ciąży na nas obowiązek
zwrotu otrzymanych pieniędzy.

Składając swój wniosek należy skompletować szereg załączników w formie oświadczeń.
Wynikają one z rozporządzeń szczegółowo normujących warunki przydzielenie
dofinansowania. Spis niezbędnych oświadczeń można z reguły znaleźć na stronach
internetowych urzędów pracy.

Działalność gospodarcza. O jaką kwotę walczymy? 

Środki, o jakie można wnioskować to maksymalnie do 20 000 zł!

W dniach 21 – 22 lutego 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 – ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
rzeszowskim (IV)” Konkurs odbywa się w ramach Poddziałania 1.1.2. Wsparcie
udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (więcej tutaj)

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na dwie kategorie wnioskujących:

1/ Osoby w wieku do 25 roku życia, którzy:

– mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach – ustalony I
profil pomocy;

– nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń, kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

– posiadają ustalony Indywidualny Plan Działania (IPD) z którego wynika samozatrudnienie (przed złożeniem wniosku należy upewnić się o powyższym poprzez kontakt z doradcą klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej, pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7);

– nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,

2/ Osoby w wieku 25-29 roku życia, które:

– mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 
ustalony I profil pomocy;

– nie dokształcają się. ie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń, kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

– mają ustalony Indywidualny Plan Działania (IPD) z którego wynika samozatrudnienie (przed złożeniem wniosku należy upewnić się o powyższym poprzez kontakt z doradcą klienta w Centrum Aktywizacji Zawodowej, pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7);

– nie uczą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,

Preferencje w konkursowym rozpatrywaniu wniosku mają osoby należące do grupy osób
długotrwale bezrobotnych. W przypadku osób poniżej 25 lat okres ten to
przynajmniej 6 miesięcy bez pracy, natomiast w grupie osób do lat 30 okres ten
stanowi co najmniej roczną przerwę w zatrudnieniu.

Chętni na dofinansowanie muszą podlegać ubezpieczeniu w ZUS. Nie ma możliwości pozyskania środków opłacając składki ubezpieczeniowe w KRUS-ie.

Gdzie pobrać dokumenty ? (kliknij tutaj) Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne będą rozpatrzone negatywnie.

Jak wynika z dostępnych informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, tylko w ciągu ostatnich 5 lat z Funduszu Pracy przeznaczono ponad 4,3 miliarda złotych na dofinansowania celem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie budzi zastrzeżeń fakt, iż dotacje bezwzględnie wsparły założenie i rozkręcenie działalności gospodarczej wielu osobom, które pozbawione były tych środków. Osobiście natomiast wątpliwości poddaję efektywność tych wydatków. Nie funkcjonują bowiem żadne mechanizmy monitorowania dalszych losów zakładanych firm, niestety brak jest danych, jaka część przedsiębiorstw poradziła sobie na rynku, a jaka część została „zjedzona” przez koszty po przejściu na „regularny ZUS”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy zdobyciu środków na Swoją działalność gospodarcza to umów się na DARMOWĄ konsultację, podczas której wyjaśnię Ci wszystkie kwestie! Rozwieję także Twoje wątpliwości!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *